fbpx

 

 

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN EN VERKOOP

 1. Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming tot afwijking, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle contractuele relaties tussen enerzijds BUIKGELUK (BTW BE0680 783 810) –  en anderzijds de natuurlijke of rechtspersoon, die beroep heeft gedaan op de diensten en producten van BUIKGELUK, hierna de Klant genoemd.
 2. Bij het bevestigen van de bestelling verklaart de Klant van deze algemene verkoopsvoorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst tussen de partijen, kennis te hebben genomen en deze te aanvaarden. De toepassing van deze algemene verkoopsvoorwaarden vormt een bepalende toestemmingsvoorwaarde voor BUIKGELUK. Het gebruik van het materiaal, de programma’s, de interface en van de website(s) van BUIKELUK.BE en de inhoud ervan impliceert automatisch dat deze algemene voorwaarden worden aanvaard.
 3. De persoon of vennootschap die de bestelling uitvoert voor een evenement of workshop wordt als enige verantwoordelijk geacht voor de boeking en de betaling van deze bestelling of tickets. Zelfs al wordt de bestelling uitgevoerd voor een derde. De tickets kunnen niet worden doorverkocht aan derden noch worden geschonken aan derden in het kader van een commerciële relatie zonder schriftelijke toelating van BUIKGELUK. De tickets of bestelling voor een workshop op evenement kan niet worden terugbetaald, zelfs niet in geval van verlies of diefstal, noch teruggegeven, noch omgeruild, behalve in geval van annulering. Deze terugbetaling gebeurt enkel aan de oorspronkelijke koper, mits teruggave van de toegangskaart (indien van toepassing).
 4. De tickets voor een evenement of workshop worden geboekt op het ogenblik van het verzenden van het registratieformulier of de telefonische boeking. Zij worden ENKEL bevestigd of verstuurd na ontvangst van de betaling, en dit ten laatste 7 werkdagen na ontvangst van betaling. De boeking wordt geannuleerd door BUIKGELUK indien de tickets niet worden betaald binnen de aangegeven betalingstermijn van 7 dagen na verkoop. Deze termijn zal strikt toegepast worden bij een naderende uitverkoop van een evenement of van de geboekte prijscategorie. De BTW en eventuele taksen zijn steeds ten laste van de Klant.
 5. Het bedrag van de verkoop kan worden geïnd via de volgende betaalmiddelen; ofwel via overschrijving (gratis), ofwel via VISA of Mastercard, debetkaart, elektronische betaalmiddel. Elk op de vervaldag niet betaald bedrag zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling worden verhoogd met een interest aan 12% op jaarbasis op het onbetaalde bedrag, en dit tot aan de volledige betaling. Bovendien zal eveneens van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding van 15% van de onbetaalde hoofdsom en die minimum 50,00 € bedraagt, verschuldigd zijn.
 6. De Koper verbindt zich ertoe dat de persoonsgegevens die zijn opgegeven in het identificatieformulier op de website bij de bestelling van de tickets, juist en volledig zijn. BUIKGELUK behoudt zich het recht voor om de bestelling te weigeren of te annuleren in geval van verdenking van fraude. Deze persoonsgegevens worden verzameld voor de goede uitvoering van het verkoopcontract en kunnen worden bijgehouden om de goede werking van de dienst van BUIKGELUK te garanderen en/of de goede uitvoering van het contract aan te tonen. Elke koper die zijn identiteit kan bewijzen heeft het recht om toegang te krijgen tot zijn persoonsgegevens en om het gebruik van zijn persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden niet toe te laten door middel van een schriftelijk en ondertekend verzoek naar het e-mailadres info@buikgeluk.be , ofwel per post naar de maatschappelijke zetel van BUIKGELUK, p/a Kruisstraat 9,9290 Overmere, overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, en overeenkomstig het koninklijk besluit van 13 februari 2001 ter uitvoering van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Hij heeft eveneens het recht om het verzenden van reclame per elektronische post niet toe te laten door middel van een schriftelijk verzoek, overeenkomstig de wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, en overeenkomstig het koninklijk besluit van 4 april 2003 tot reglementering van het verzenden van reclame per elektronische post.
 7. Deze algemene verkoopsvoorwaarden regelen alle aspecten van de contractuele relatie tussen BUIKGELUK en de Koper, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de Koper. Elke wijziging, afwijking of toevoeging aan deze algemene verkoopsvoorwaarden moet schriftelijk worden overeengekomen. BUIKGELUK heeft het recht om op ieder ogenblik en zonder voorafgaande schriftelijke toestemming, de inhoud van de algemene verkoopsvoorwaarden en van de sites www.buikgeluk.be. De wijzigingen zijn van toepassing vanaf het ogenblik dat ze worden gepubliceerd op de website, tenzij anders overeengekomen.
 8. Annulering van het evenement omwille van de BUIKGELUK: Indien BUIKGELUK een evenement of workshop annuleert, worden de tickets door de organisator terugbetaald ofwel omgewisseld tegen tickets voor een andere uitvoering van het evenement, naar keuze van de Koper.
 9. Herroepingsrecht: De overeenkomst op afstand voor de levering van huisvestings-, vervoer-, horeca- en recreatiediensten waarbij de verkoper zich bij het afsluiten van de overeenkomst ertoe verplicht deze dienstverlening uit te voeren op een bepaalde datum of voor een bepaalde periode, wordt uitgesloten uit het toepassingsgebied van de wet van 6 april 2010 (gewijzigde wet van 14 juli 1991).
 10. In het geval dat sommige bepalingen uit deze algemene voorwaarden als nietig worden beschouwd, verbinden de partijen zich ertoe de nietige of niet-afdwingbare clausule te vervangen door de best passende clausule opdat de gemeenschappelijke bedoeling van de partijen wordt vervuld.
 11. De relatie tussen de Koper en BUIKGELUK is enkel onderworpen aan de Belgische wetgeving. In geval van geschil zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement van Dendermonde bevoegd. Partijen aanvaarden in hun onderlinge relaties uitdrukkelijk elektronische middelen (e-mail, fax,…) als bewijsmiddel.